A Business 2 Community (továbbiakban: “Oldal”) a máltai Clickout Media vállalat tulajdonában lévő honlap. Ön felkérést kap, hogy küldjön be cikkeket, írjon megjegyzéseket, iratkozzon fel az RSS-csatornára és látogassa meg az oldalt. Az oldal használatával Ön hangsúlyozottan tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Oldal bármely felhasználása jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően történik.

Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel, nem jogosult az oldal használatára. Az Oldal fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa és saját belátása szerint tegyen közzé értesítéseket ezen módosításokról. Azzal, hogy a módosításokról szóló értesítés közzététele után is használja a webhelyet, Ön kijelenti, hogy azon módosításokat elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szabálysértések

Ha Ön úgy véli, hogy a webhelyen megtalálható bármely tartalom sérti a Felhasználási feltételeket, kérjük, értesítse az Oldalt a termsofuse AT business2community.com címre küldött e-mailben.

Az általunk közzétett tények, vélemények, elemzések vagy előrejelzések tévesek lehetnek

Az Oldal tartalmának célja kizárólag az általános tájékoztatás, a vita és a szórakoztatás. A tartalom egy részét a honlap nem moderálja, a bejegyzések személyes véleményeket tükröznek. Az Oldalon található bármely információt kezelje fenntartásokkal, mert az információ sértő, káros és/vagy téves lehet.

Ne sértse meg a közzétételi és kommentálási szabályokat

Saját bejegyzéseiért Ön tartozik felelősséggel és beleegyezését adja abba, hogy az Oldal saját kockázatára azokat “amint-az” alapon használja. Hozzászólásainak valósaknak és pontosaknak kell lenniük. Ne publikáljon olyan bejegyzéseket, amelyek tartalmazzák a következőket:

 • Értékpapírok eladása, cseréje vagy velük való kereskedése;
 • Zaklatás, rágalmazás, fenyegetés, üldözés vagy mások törvényes jogainak megsértése;
 • Illegális tevékenységek;
 • Visszaélés bármely személy vagy entitás személyi adataival, önmaga hamis beállítása és az adott entitással való kapcsolatának hamis bemutatása;
 • Mások szellemi tulajdonának megsértése, ami magába foglalja, de nem korlátozódik az üzleti titokra, védjegyekre vagy bármilyen típusú szerzői jogokra;
 • Obszcén, vulgáris, bigott, gyűlöletkeltő vagy fajilag sértő nyelvezet és képek;
 • Kereskedelmi reklám;
 • Szerencsejátékok, versenyek vagy körlevelek;
 • Bármely alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog megsértése a Honlap használatával kapcsolatban. Ide tartoznak az értékpapírokra vonatkozó törvények és rendeletek;
 • Ha a hozzászólások személyes támadást jelentenek a bejegyzés szerzőjének személye ellen.

Mindezeken túl Ön beleegyezik, hogy amennyiben egy harmadik fél azt állítja az Ön által közzétett bármely anyag jogellenes, Önt terheli annak megállapítása, hogy az anyag megfelel-e a vonatkozó törvényeknek.

Közzétételi szabályzat

Az Oldal fenntartja a magának jogot arra, hogy bármely vonatkozó jogszabály, szabályozás, jogi eljárás vagy kormányzattól érkező kérés teljesítése érdekében a szükséges információkat felfedje, kiadja. Az Oldal saját belátása szerint szerkesztheti, megtagadhatja a közzétételt vagy eltávolíthat a bejegyzéseket. Az Oldal fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a hozzáférést minden felhasználó számára, akiről úgy véli, hogy belátása szerint nem megfelelő, szakszerűtlen vagy jogellenes magatartást tanúsít.

Az Oldal fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa azon tartalmakat, amelyek belátása szerint sértik a Felhasználási feltételekbent felsorolt szabályok bármelyikét, amelyekről tudomást szerez, de nem köteles ezt megtenni. Ha Önt sérti az Oldal valamely tartalma, ne használja többé az Oldalt.

Jogi nyilatkozat

Az oldal moderálás nélküli információkat tartalmaz, amelyek a bejegyzéseket közzétevő személyek személyes véleményét és egyéb megnyilvánulásait tartalmazzák számos témával kapcsolatban. Ezek a bejegyzések a konkrét szerzők saját véleményeit tükrödik és nem feltétlenül esnek egybe az Oldal vagy az Oldallal kapcsolatban álló személy vagy entitás tanácsaival, véleményeivel vagy információival.

Az Oldal vagy az Oldallal kapcsolatban álló bármely személy vagy entitás nem moderálja, ellenőrzi, hagyja jóvá vagy vizsgálja felül sem az Oldal tartalmát, sem pedig a más oldalakra mutató hivatkozásokat.

Az Oldalt és az ott található információkat “amint-az” alapon szolgáltatjuk, mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve korlátozás nélkül az eladhatóságra, egy adott célra történő felhasználásra való alkalmasságra vagy a jogsértésre vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

Az Oldal nem garantálja, hogy az Oldal zavartalanul vagy hibamentesen fog működni, vagy pedig mentes a vírusoktól és egyéb káros komponensektől. Az Oldalról és azon keresztül szerzett információk felhasználása saját felelősségre történik.

Az Oldal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a rágalmazásért, hibákért, adatvesztésért vagy az adatok elérhetőségének megszakadásáért, amely az Oldal vagy bármely ott lévő hivatkozás használatából vagy a használat képtelenségéből ered, a tartalomnak az Oldalon történő elhelyezéséért, vagy az Oldalon, illetve az ott található hivatkozásokon keresztül szerzett információkért.

Az oldal nem közvetítő, bróker/kereskedő, befektetési tanácsadó vagy tőzsde és nem nyújt ilyen szolgáltatásokat.

Engedélyek

A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az Oldal személyes, nem kizárólagos és át nem ruházható, visszavonható engedélyt biztosít Önnek az Oldal eléréséhez és használatához. Az Oldalon található anyagokhoz kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal férhet hozzá. Önt terheli annak megállapítási kötelezettsége, hogy az Oldaltól szerzett információk felhasználása megengedett-e.

Azzal, hogy Ön közzétesz az Oldalon vagy részt vesz ott bármilyen kommunikációban, állandó, jogdíjmentes és visszavonhatatlan jogot és engedélyt biztosít az Oldalnak (vagy bármely kedvezményezettjének) annak felhasználására, reprodukálására, adaptálására, közzétételére, fordítására, terjesztésére, továbbítására, nyilvános közlésére, további engedélyezésére, származékos művek létrehozására, átvitelre vagy értékesítésre.

Alkalmazandó jog és illetékesség

Ön elfogadja, hogy jelen Felhasználási feltételekkel vagy az Oldalon közzétett tartalmakkal kapcsolatban – beleértve azok másolatait és újraközlését is – mint ahogy a szerződésen, károkozáson, törvényen vagy egyéb jogszabályokon alapuló vitákban, amelyek jelen Felhasználási feltételekből erednek vagy azokkal kapcsolatosak, az Amerikai Egyesült Államok jogrendszere az irányadó, kivéve a kollíziós rendelkezéseket. Ön továbbá hozzájárul a Pennsylvaniában lévő és ilyen vitáknak jogi fórumot biztosító szövetségi és állami bíróságok joghatóságához és kizárólagos helyszínéhez.

Szerzői jogi szabályzat

A 17 USC szerint a Digitális évezred szerzői jogi törvény (a továbbiakban: DMCA) II. alatt módosított 512. § értelmében az Oldal eljárásokat kezdeményezhet az állítólagos jogsértésekről szóló írásbeli értesítések fogadására és az ilyen követeléseknek a DMCA-val összhangban történő feldolgozására. Ha Ön úgy gondolja, hogy sérültek a szerzői jogai, kérjük, töltse ki az alábbi, jogsértésről szóló űrlapot és küldje el a Clickout Media részére.

A jogsértésről szóló értesítés olyan információkat tartalmaz, amelyek megfelelnek a DMCA, 17 USC § 512(c)(3)(A) pontjának és előírja, hogy ezen alszakasz értelmében az állítólagos jogsértésről szóló értesítésnek a szolgáltató kijelölt ügynökéhez intézett írásbeli közleménynek kell lennie, amely a következőket tartalmazza:

 • Azon személy sajátkezű vagy elektronikus aláírása, aki eljárni jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának megbízásából.
 • Az állítólagosan megsértett szerzői joggal védett mű azonosítása, vagy ha egy bejelentés több szerzői joggal védett műre vonatkozik, az ilyen művek reprezentatív listája az adott honlapon.
 • Azon anyag azonosítása, amelyről azt állítják, hogy jogsértő, vagy pedig jogsértő tevékenység tárgyát képezi és amelyet el kell távolítani, vagy amelyhez a hozzáférést meg kell tiltani, valamint észszerűen elegendő információ a kérdéses anyag megtalálásához a szolgáltató részéről.
 • Olyan információk, amelyek észszerűen elegendőek ahhoz, hogy a szolgáltató felvehesse a kapcsolatot a panaszos féllel, amilyen a cím, telefonszám, ha rendelkezésre áll, akkor egy elektronikus levélcím, amelyen az Oldal felveheti a kapcsolatot a panaszos féllel.
 • Nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy a panaszos fél jóhiszemű meggyőződése, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi.
 • Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúskodás büntetése mellett, a panaszos fél felhatalmazást kapott arra, hogy az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárjon.
 • A szerzői jog tulajdonosától vagy annak nevében eljárni jogosult személytől származó, a fenti rendelkezéseket lényegesen megsértő értesítés nem tekinthető tényleges ismeretnek, vagy a tények és körülmények olyan fokú ismeretének, amelyekből a jogsértő tevékenység nyilvánvaló lenne.

Kérjük, minden alkalommal küldjön e-mail értesítést a Clickout Media részére, amikor állítólagos jogsértésről szeretne bejelentést tenni.

Jogosulatlan használat

Az Oldal jogosulatlan használata kéretlen e-mailek továbbításával kapcsolatban, beleértve a jelen szabályzatot megsértő e-mailek továbbítását is, polgári jogi, büntetőjogi vagy közigazgatási szankciókat vonhat maga után a küldővel és az őt segítőkkel szemben is.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti az Oldalt és az Oldallal kapcsolatban álló bármely személyt vagy entitást minden olyan követelés, veszteség vagy kár esetén, beleértve a jogi költségeket is, amelyek a jelen Felhasználási feltételek megsértéséből, az Oldal használatából vagy bármely tartalomnak az Oldalon történt elhelyezéséből erednek és teljes mértékben köteles együttműködni az Oldallal vagy bármely személy vagy entitás védelme érdekében, aki az oldallal kapcsolatban áll az ilyen követelésekkel összefüggő eljárások tekintetében.

Integráció

Jelen Felhasználási feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és az Oldal, valamint az oldallal kapcsolatban álló személyek vagy felek között ezen tárgyra vonatkozóan és felülírnak minden korábbi, vagy egyidejűleg született szóbeli vagy írásbeli megállapodást.

Szabálysértési űrlap

Clickout Media

Clickout Media Ltd AA PH,
Camilleri Buildings, Oratory Street
Naxxar, NXR 2504
Malta Company Number 103525©

Dátum: ______________

Tisztelt Uram:

Alulírott, BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE TUDATÁBAN IGAZOLOM, hogy bizonyos szellemi jogok tulajdonosa vagy annak képviseletére jogosult képviselő vagyok. Ezen tulajdonos neve _________________________________________ (a “Tulajdonos”).

Jóhiszemű meggyőződésem, hogy az alább azonosított anyagokat a fenti Tulajdonos vagy annak képviselője, a törvény nem engedélyezte, ezért sértik a Tulajdonos jogait. Kérjük, haladéktalanul tegyen lépéseket az állítólagosan jogsértő anyagok vagy elemei hozzáférésének megszüntetése vagy letiltása érdekében.

Az állítólagos jogsértő anyag helye:

____________________________________________

A jogsértő anyag leírása:

____________________________________________

Azon szerzői joggal védett mű leírása, amelynek megsértésére a bejelentés vonatkozik: megsértettek:

____________________________________________

Kapcsolattartási adatok:

Név: ___________________________________

Rang: ____________________________________

Vállalat: ________________________________

Utca, házszám: ____________________________

Város, állam: ________________________________

Irányítószám: _____________________________________

Telefon: _____________________________________

E-mail: ___________________________________

Fax: _____________________________________

Tartalmi közreműködők

Az Oldal blogbejegyzések és kommentek formájában teszi közzé a felhasználók által hozzáadott tartalmakat. Azáltal, hogy RSS-hírcsatornán keresztül vagy közvetlenül az Oldalon bejegyzéseket, megjegyzéseket és egyéb tartalmakat közölnek, a közreműködők elfogadják a következő felhasználási feltételeket:

 • A tartalom közzétételével, legyen az RSS-en keresztül közzétett blogbejegyzés, közvetlenül az oldalon írt blogbejegyzés vagy megjegyzés, a közreműködő beleegyezik, hogy a Clickout Media részére örökös, nem kizárólagos szerzői jogot biztosít a tartalomhoz.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint ne közölje a közreműködői tartalmat.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy a szindikált és közvetlen hozzájárulással biztosított tartalmat saját belátása szerint tegye közzé az Oldalon, bármely jövőbeni napon vagy időpontban.
 • A Clickout Media minden tartalmat teljes terjedelmében, vagy kivonatos formában (a méltányos használat irányelvei szerint) mindig a szerzőnek tulajdonít.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy az RSS-en továbbított tartalmat harmadik feleknek továbbítsa.
 • Valamennyi hozzáadott tartalom tartalmazhatja a szerző nevét, rövid életrajzát, valamint a szerző saját blogjából a részünkre eljuttatott anyag esetén a bejegyzés lábjegyzetében az eredeti bejegyzésre mutató hivatkozást.
 • A közreműködő szerzők kizárólagos felelősséget vállalnak beadványaik eredetiségéért és pontosságáért.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy eltávolítson minden megosztási linket vagy a közzétett bejegyzéseket kísérő reklámot, különösen a kereskedelmi célú hivatkozásokat. Ezek ugyanis tartalmazhatnak RSS-hivatkozásokat, amelyek az eredeti cikkre mutatnak, mivel ezeket a keresőmotorok kapcsolt linkekként értelmezik és csorbíthatják honlapunk tekintélyét.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy beállítsa a betűtípusokat és stílust, módosítsa a képek elrendezését és egyéb módon módosítsa a bejegyzések elrendezését annak biztosítása érdekében, hogy a bejegyzések megfeleljenek az Oldal általános stílusának.
 • Előfordulhat, hogy a Clickout Media időnként közzéteszi a hozzáadott tartalom összefoglaló változatait. Ilyen esetekben a bejegyzéseket összefoglaló formában szerkeszthetjük. Az ilyen összefoglalók mindig tartalmaznak egy linket a teljes és módosítás nélküli bejegyzés felé. Ilyen körülmények között a Clickout Media mindig törekszik a tartalom eredeti jelentésének és szándékának megőrzésére.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot a bejegyzések címsorainak szerkesztésére az egyértelműség vagy a keresőoptimalizálás (kulcsszó-beillesztés) érdekében.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot a helyesírási és nyelvtani javítások elvégzésére.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa az olyan fotó hivatkozásokat, amelyek nem az eredeti forrásképre vagy a szerzői jog tulajdonosára mutató hivatkozások.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy releváns hirdetéseket helyezzen el a tartalomban és akörül.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy gyorsítótárba helyezze a bejegyzések képeit és azokat kiszolgálja a CDN-ről.
 • A közreműködők nem jogosultak semmilyen kompenzációra a Clickout Media-tól.
 • A Clickout Media által közzétett tartalom semmilyen módon nem jelent munkavállalói megállapodást.

Látogatók

 • Kifejezett engedély nélkül nem publikálható vagy reprodukálható az Oldal bármely részén közzétett tartalom.
 • A felhasználók és a szerzők ezen oldalon kifejtett véleménye kizárólag a sajátjuk, nem a Clickout Media álláspontját tükrözik.
 • A Clickout Media fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor blokkoljon vagy eltávolítson bejegyzéseket vagy kommunikációt.
 • Az Oldalon található egyes hivatkozások harmadik felek oldalaira mutathatnak. A Clickout Media nem vállal felelősséget az ezen oldalakon található tartalomért.

Adatvédelmi irányelvek

Az Adatvédelmi Szabályzat részletezi, hogy a Clickout Media milyen módon gyűjti, használja, kezeli és hozza nyilvánosságra a felhasználóktól (a továbbiakban: Felhasználók) a http://www.business2community.com honlapon összegyűjtött információkat. Ez az Adatvédelmi Szabályzat az Oldalra és a Clickout Media által kínált összes termékre és szolgáltatásra egyaránt vonatkozik.

Személyazonosítási adatok

Különféle módokon gyűjthetünk személyazonosítási adatokat a Felhasználóktól, beleértve, de nem kizárólagosan, amikor a Felhasználó felkeresi az oldalunkat, regisztrál, rendelést ad le, feliratkozik a hírlevélre, válaszol egy felmérés kérdéseire, kitölt egy űrlapot és más tevékenységekkel, szolgáltatásokkal, funkciókkal vagy erőforrásokkal kapcsolatban, amelyeket Oldalunkon teszünk elérhetővé. A Felhasználóktól szükség szerint elkérhetünk olyan adatokat, mint a név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám vagy a hitelkártya adatai. A Felhasználók névtelenül is felkereshetik Oldalunkat. A Felhasználóktól csak akkor gyűjtünk személyazonosításra szolgáló adatokat, ha azokat önként megadják. A Felhasználók minden esetben megtagadhatják a személyazonosításra szolgáló adatok megadását, kivéve, ha ez megakadályozhatja őket bizonyos, az oldallal kapcsolatos tevékenységekben.

Nem személyes jellegű azonosítási adatok

Nem személyes jellegű azonosítási adatokat gyűjthetünk a Felhasználókról, amikor azok kapcsolatba lépnek az Oldallal. A nem személyes adatok magukba foglalhatják a böngésző nevét, a számítógép típusát és a Felhasználónak a honlaphoz történő csatlakozási módjaira vonatkozó technikai információkat, amilyen az operációs rendszer, az igénybe vett internetszolgáltató, valamint más, hasonló információk.

Böngésző sütik

Oldalunk “sütiket” használhat a felhasználói élmény javítása érdekében. A felhasználó böngészője sütiket tárol annak merevlemezén nyilvántartási céllal és esetenként a velük kapcsolatos információk nyomon követése érdekében. A Felhasználó dönthet úgy, hogy böngészőjét úgy állítja be, hogy az elutasítsa a sütiket vagy figyelmezteti Önt, ha sütiket küldenek. Ha így tesz, vegye figyelembe, hogy az Oldal egyes részei esetleg nem működnek majd megfelelően.

Az összegyűjtött információk felhasználása

A Clickout Media a Felhasználók adatait a következő célokra gyűjti és használja fel:

 • A felhasználói élmény személyre szabása érdekében

Az összesített információkat felhasználhatjuk annak megértésére, hogy Felhasználóink csoportként hogyan használják az Oldalunkon biztosított szolgáltatásokat és erőforrásokat.

 • Oldalunk fejlesztése érdekében
  Az Öntől kapott információk és visszajelzések alapján igyekszünk folyamatosan javítani az Oldalunk kínálatát.
 • Az ügyfélszolgálat javítása érdekében
  Az Ön adatai segítenek minket abban, hogy hatékonyabban válaszoljunk az ügyfélszolgálathoz érkező kérésekre és igényekre.
 • A tranzakciók feldolgozásához
  A Felhasználók által, a rendelés leadásakor magukról leadott információkat csak az adott megrendelés teljesítésére használhatjuk fel. Ezeket az információkat nem osztjuk meg külső felekkel, csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben.
 • Tartalom, promóció, felmérés vagy más oldalfunkció adminisztrálása
  Információkat küldünk a Felhasználóknak, akik elfogadták, hogy értesítést kapjanak olyan témákról, amelyekről úgy gondoljuk, érdekelni fogják őket.
 • Időszakos e-mailek küldése
  A Felhasználók által a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail címet kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információk és azok nyomonkövetésének küldésére használjuk fel, valamint a Felhasználó kérdéseinek megválaszolására. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy feliratkozik levelezőlistánkra, e-maileket fog kapni, amelyek tartalmazhatnak céges híreket, újdonságokról, kapcsolódó termékekről vagy szolgáltatásokról szóló híreket stb. Ha a Felhasználó bármikor le szeretne iratkozni az e-mailekről erről részletes tájékoztatást küldünk. A leiratkozási utasítások az egyes e-mailek végén találhatók vagy pedig a Felhasználó kapcsolatba léphet velünk honlapunkon keresztül.
 • Reklámcélokra
  A Felhasználók által saját magukról megadott információkat felhasználhatjuk hirdetési célokra, beleértve az olyan platformokat, mint a NextRollt és más egyéb platformokat.

Az adatvédelem módja

Megfelelő adatgyűjtési, tárolási és feldolgozási gyakorlatokat és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az Ön személyes adataihoz, felhasználói nevéhez, jelszavához, tranzakciós információihoz és az Oldalunkon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, módosítást, nyilvánosságra hozást vagy megsemmisítést.

Az érzékeny és privát adatok cseréje az Oldal és a Felhasználó között SSL-titkosított kommunikációs csatornán keresztül történik, titkosítva, digitális aláírással védve. Honlapunk a PCI sebezhetőség elleni szabványokkal összhangban működik, hogy a Felhasználó számára a lehető legbiztonságosabb környezetet teremtsük meg.

Személyes adatainak megosztása

A Felhasználók személyes adatait nem osszuk meg és nem adjuk el harmadik félnek. Webcast vagy fehér könyv programjainkban való részvételével azonban hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációs adatait megosszuk szponzorral. A látogatókra és felhasználókra vonatkozó személyes azonosítási adatokhoz nem kapcsolódó összesített demográfiai adatokat megoszthatjuk üzleti partnereinkkel, megbízható leányvállalatainkkal és hirdetőinkkel a fenti célok megvalósítása érdekében. Együttműködhetünk harmadik felekkel, mint szolgáltatókkal annak érdekében, hogy segítsenek üzletünk és az Oldal működtetésében, vagy, hogy a nevükben adminisztráljunk tevékenységeket, például hírleveleket vagy felméréseket küldjünk.  Az Ön adatait megoszthatjuk ezekkel a harmadik felekkel, korlátozott célokra, feltéve, ha Ön ehhez hozzájárult. A fentiek ellenére egyesülés, átszervezés, felvásárlás, vegyes vállalat, szétválás, átruházás, illetve teljes vagy lényegében az összes üzleti érdekeltségünk vagy eszközünk eladása vagy elidegenítése esetén, beleértve a csőddel vagy hasonló eseményekkel kapcsolatos ügyeket is, jogutódunkra átruházhatjuk az Ön adataival kapcsolatos jogokat.

A hirdetések közlésére és információk gyűjtésére harmadik félként hirdető cégeket használunk, amikor a felhasználók felkeresik oldalunkat. Ezek a cégek felhasználhatják az oldal látogatása során Önnel kapcsolatban keletkezett információkat (kivéve nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát), hogy hirdetéseket jelenítsenek meg az Önt érdeklő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha további információkra van szüksége erről a módszerről és szeretné megtudni, hogyan dönthet az adatinak megosztásának leállításáról, látogasson el a  https://thenai.org/opt-out/ oldalra.

Harmadik fél honlapjai

A Felhasználók Oldalunkon olyan hirdetéseket vagy más tartalmakat találhatnak, amelyek partnereink, beszállítóink, hirdetőink, szponzoraink, licencadóink és más harmadik felek honlapjaira és szolgáltatásaira hivatkoznak. Az ezen oldalakon megjelenő tartalmat és hivatkozásokat nem ellenőrizzük és nem vállalunk felelősséget a honlapunkra vagy honlapunkról más oldalakra hivatkozó honlapok tartalmáért. Ezenkívül, ezek a honlapok és szolgáltatások folyamatosan változhatnak, beleértve tartalmukat és hivatkozásaikat is. Ezek az oldalak és szolgáltatások saját adatvédelmi és ügyfélszolgálati szabályzattal rendelkezhetnek. Bármely más honlapon történő böngészésre vagy interakcióra az adott oldal saját feltételei és szabályzatai vonatkoznak, beleértve az Oldalunkra mutató hivatkozásokat is.

Az Adatvédelmi Szabályzat és a Felhasználási feltételek változásai

A Clickout Media saját belátása szerint bármikor frissítheti ezt az Adatvédelmi Szabályzatot és a Felhasználási feltételeket. Amikor ezt megtesszük, jelezni fogjuk a frissített dátumot az oldal alján. Arra kérjük a Felhasználókat, hogy rendszeresen nézzék meg ezt az oldalt bármilyen változás miatt, hogy tájékozódhassanak róla, hogyan segítünk az általunk gyűjtött személyes adatok védelmében. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatvédelmi Szabályzat állandó felülvizsgálata és a módosításokról történő tájékozódás az Ön felelőssége.

A Felhasználói feltételek elfogadása az Ön részéről

Az Oldal használatával Ön kijelenti, hogy elfogadja jelen szabályzatot és a Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet jelen szabályzattal és a Felhasználási feltételekkel, kérjük ne használja Oldalunkat. Jelen szabályzat és a Felhasználási feltételek módosításainak közzétételét követően az Oldal további használata a módosítások elfogadásának minősül.